Kvalitná, dostupná a inteligentná doprava

 • Parkovacia politika s prijateľnými parkovacími pravidlami
 • Vybudovaniu záchytných parkovísk mimo husto zastavané zóny
 • K ročnej parkovacej karte MHD kartu pre držiteľa vozidla za zvýhodnené podmienky
 • Skvalitnenie mestskej hromadnej dopravy a jej pravidelná kontrola (vrátane zastávok)
 • Budovanie nových cyklotrás s napojením na existujúcu sieť

Regulovaná výstavba s jasnými pravidlami

 • Výstavba by nemala byť na úkor kvality života a potláčaniu zelených plôch
 • Podpora starostlivosti o verejné priestory
 • Vytvorenie obecného bytového fondu (financovaný z rozvojového poplatku) ako možnosť dôstojného bývania pre zdravotne ťažko postihnutých občanov seniorov (bezbariérové), učiteľov, vychovávateľov, mladých vedcov a výskumníkov, zdravotné sestričky, lekárov či hasičov, ale i sociálne byty pre osamelé matky, týrané ženy alebo ľudí v ťažkých životných situáciách
 • Dostavba električkovej trate
 • Územný plán = plán rozvoja Petržalky

Starostlivosť o verejné priestory

 • Monitoring stromov a naštartovanie ich pravidelnej kontroly a starostlivosti
 • Podpora chápania zelene ako spoločného bohatstva, nie problémov
 • Z okolia Chorvátskeho ramena spraviť miesto pre deti, rodiny aj seniorov
 • Vybudovanie verejného osvetlenie popri Chorvátskom ramene
 • Výstavba vonkajších posilňovní pre mládež, dospelých aj seniorov
 • Podpora starostlivosti o verejné priestory a stanovenie presného harmonogramu kontrol a opráv
 • Dôsledná kontrola a participácia úradu na oprave terás ako verejného priestoru
 • Parku Janka Kráľa dodať význam, ktorý mu patrí (ošetrenie stromov, oprava chodníkov, lavičiek, zelene, nočné osvetlenie (napr. stromov či pamiatok) v podobe rôznofarebných laserových lúčov, pravidelné komunitné stretnutia pre obyvateľov Petržalky)

Seniori, deti, rodiny s deťmi ako súčasť komunity

 • Vytvorenie osobitných miest na stretávanie pre seniorov (denný stacionár)
 • Podpora opatrovania u seniora doma, zariadenie pre odkázaných
 • Lavičky skôr pridávať ako ich kvôli ľuďom bez domova odstraňovať
 • Bezbariérové prechody ako samozrejmosť
 • Dostatok škôlok pre deti už od 3 rokov (financované z dostupných eurofondových projektov a rozvojového poplatku)
 • Budovať jasličiek pre tých najmenších (financované z dostupných eurofondových projektov a rozvojového poplatku)
 • Zavedenie pravidelných kontrol a údržby detských ihrisk v správe mestskej časti
 • Vybudovanie nových detských ihrisk tam, kde je vyššia koncentrácia detí

Otvorená samospráva a bezpečnosť

 • Transparentné a efektívne financovanie
 • Na webstránke  úradu mať pre verejnosť dostupné otvorené dáta o Petržalke
 • Mestská polícia namiesto kontroly parkovania bude pravidelne obchádzať a kontrolovať miesta so zvýšenou kriminalitou
 • Zavedenie monitoringu miest s nižšou alebo zníženou bezpečnosťou prostredníctvom kamerového alebo policajného monitorovania
 • Rozhodnutia na základe dát a nie pocitov, predstáv či lobbistov

Petržalka má veľký potenciál, preto ju chcem takú, ktorá sa bude rozvíjať a na plno využije svoje možnosti. Aj kvôli tomuto musí jasne definovať svoje investičné priority, ktoré budú odrážať potreby občanov a realizovať svoje zámery efektívne a hospodárne. Chcem lepšiu dopravu a otvorenú a efektívnu spoluprácu úradu s občanmi. Chcem, aby naša časť Bratislavy bola sebavedomá, úspešná a rozhodovanie v nej bolo spravodlivé. Aby sa všetky generácie cítili dobre a žilo sa nám tu kvalitne.

Akú predstavu mám o Petržalke

zdroj: Peter Bohuš

Čo podľa mňa Petržalke chýba

To, čo však Petržalke chýba a čo si krásne viem predstaviť je vybudovanie nového centra Petržalky, no nie pre turistov, ale hlavne pre nás domácich Petržalčanov, čo tu nielen bývame, ale hlavne žijeme. Nech z Petržalky nie je len jeden veľký hotel na prespávanie, ale aj miesto, kde si môžu ísť rodičia pohrať s deťmi, mladí ľudia večer či v nedeľu poobede sadnúť alebo poprechádzať sa alebo seniori sa kedykoľvek stretnúť, sadnúť na lavičku či kávičku a relaxovať.

Kde to realizovať

Takýmto miestom by som práve videl okolie Chorvátskeho ramena (konkrétne územie medzi novým ihriskom Petržalka City a cestou pri Kauflande, kde by jednu hranicu tvorilo Chorvátske rameno a druhú bytové domy na Gessayovej či Osuského. I keď práve tadiaľto má viesť trasa električky, tak by som ju nechápal ako bariéru, ale ako príležitosť – príležitosť spojenia tohto miesta s inými časťami Petržalky. Majiteľom týchto pozemkov je Hlavné mesto Bratislava, preto by nebolo potrebné sa ani doťahovať s developermi či súkromnými majiteľmi.

Ako by mala realizácia vyzerať

A práve s myšlienkou, že v tomto priestore – prostredí by sa s rešpektovaním (a náležitou úpravou) už v súčasnosti vyrastených stromov, upravil terén, vysadili nové stromy, kríky, tráva a pod. A do tohto prírodného prostredia by sa vsadili nejaké štýlové kaviarničky so zelenou strechou (ako podmienka), bezbariérové toalety, detské ihriská pre rôzne vekové skupiny, cvičiace nástroje pre dospelých, lavičky na stretávanie (napr. seniorov, ale aj mladých), hojdačky, lehátka, vaky, … s napojením na cyklotrasy, električku, autobus, no aj s možnosťami na chodníky pre peších, a aj bežcov. Priestor by bol aj v noci, podľa potreby, osvetlený a opatrený bezpečnostnými kamerami s dohľadom mestskej polície. Teda miesto, kde by sa následne mohli konať aj street food, burger festivaly, pikniky teda aktivity pri ktorých by sme sa my Petržalčania spoločne stretávali, navzájom hovorili a kde by naše deti mohli sa spoločne hrať a aj spoločne a v bezpečí vyrastať.

No všetko s ohľadom na to, aby sa nenarušil ráz zelenej časti Petržalky, preto nie betón – asfalt, ale skôr zatrávňovacie tvárnice (najmä kadiaľ by bol príjazd pre zásobovanie) a inak tráva, stromy, kríky a pod.

Čo ďalšie...

Kde by som ešte videl veľký – silný potenciál je vybudovanie v lesíku pri dostihovej dráhe možno až každých 50-70 cvičiace stanoviská s trenažérom (cyklo, veslovanie, …) atď pre všetkých aktívnych ľudí – vr. seniorov (ako podpora aktívneho starnutia). Za príklad v tomto by nám mohol poslúžiť lesík v okolí kúpeľ Dudince, kde sú v prostredí lesa a pri lesnom chodníku takto vhodne umiestnené stanoviská na cvičenie a ľudia v rámci svojich pohybových aktivít ich služby využívajú. Majiteľom týchto pozemkov je tiež hlavné mesto SR, takže by neboli potrebné žiadne výrazné zásahy do majetkových práv.

Skúste prosím popremýšľať a nechať voľne plynúť túto myšlienku. Ďakujem