Kto žije v Bratislave, nech sa prihlási!
Bratislava, hlavné mesto Slovenska za ostatných pár rokov už niekoľkokrát riešila problematiku počtu obyvateľov či už z pohľadu trvalo bývajúcich alebo tých, ktorí v nej žijú bez trvalého pobytu. Pri uvádzaní jednotlivých číselných počtov sa však akosi pozabudlo a aj naďalej pozabúda, že najskôr sa musí zadefinovať niekoľko skutočností, aby sme vedeli o kom ideme rozprávať – čo a koho chceme skúmať či prípadne prihlasovať. Bez toho spájame nespojiteľné a porovnávame neporovnateľné!

       Za posledných niekoľko rokov sa v spojitosti s Bratislavou rieši zaujímavý úkaz a to, koľko má vlastne obyvateľov. Táto otázka je v súčasnosti aktuálna aj v súvislosti so začiatkom kampane „Kto žije v Bratislave, nech sa prihlási!“

Samozrejme, ako prvý zdroj týchto údajov každému napadne Štatistický úrad SRktorý každoročne poskytuje dáta o trvalo bývajúcich obyvateľoch Bratislavy, resp. jej jednotlivých mestských častí. Tieto dáta sa odvíjajú od výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov (cenzu). V podmienkach SR je v období medzi dvoma sčítaniami zaužívaný proces každoročného bilancovania pohybu obyvateľstva na základe pripočítania narodených a prisťahovaných a odpočítania zomretých a odsťahovaných.

       K týmto dátam sú dostupné aj informácie o vekovej či pohlavnej štruktúre, rodinnom stave, štátnej príslušnosti či národnosti. Zároveň však každých 10 rokov je z cenzu dostupných aj viacero iných údajov ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ekonomická aktivita, materinský jazyk, náboženská príslušnosť či prvé bydlisko. V rámci posledného cenzu sa zisťovali aj dva špecifické druhy pobytov obvyklé bydlisko a miesto sčítania, ktoré tiež vedia poskytnúť dáta o počte obyvateľov a ich štruktúrach.

Viac tu: https://blog.etrend.sk/pavol-skapik/klebetime-o-23-milionoch-pre-bratislavu.html