Pri odhade počtu žijúcich obyvateľov v Bratislave, sme sa stretli s problémom nedostupnosti aktuálneho voľne dostupného zdroja dát o počte bytov v Bratislave a jej nižších územných jednotkách. Ako zdroj týchto informácií sme predpokladali cenzus, register bytov, kataster nehnuteľností či evidenciu platieb za daň za nehnuteľnosti, ale pri každom tomto zdroji sme sa stretli s rôznymi problémami (dostupnosť, relevantnosť, aktuálnosť). Preto sme spracovali odhad počtu bytov v Bratislave a jej jednotlivých okresoch. Na základe tohto odhadu predpokladáme, že v Bratislave bolo v roku 2017 k dispozícii 212 000 bytov.   

Cenzus v Slovenskej republike je zdrojom údajov nielen o obyvateľoch a úrovni bývania, ale aj o štruktúre bytového fondu. Tieto údaje sú od roku 1950 vzájomne a hierarchicky prepojene, to znamená, že každý dom / budova je rozdelená na byt / byty a v každom obývanom byte sa „vyskytoval“ aspoň 1 obyvateľ; byt bez obyvateľov je považovaný za neobývaný. Preto aj základným zdrojom pre stanovenie počtu bytov v Bratislave je tradične sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

    Perspektívne by týmto zdrojom mohol byť Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravovaný register bytov. Tento by mal podľa dostupných informácií obsahovať primárne údaje o všetkých bytoch v bytových domoch. No na iných miestach sa píše, že nielen v bytových domoch, ale len v domoch, tak perspektívne by mohol byť zdrojom o všetkých bytoch bez ohľadu na typ domu. Avšak podľa najnovších informácií k tomuto registru a podľa oficiálneho vyjadrenia tohto ministerstva (z Národného akčného plánu SODB na roky 2017 až 2020) „nie je možné očakávať, že Register bytov bude funkčným, verifikovaným a relevantným zdrojom údajov pre najbližší cenzus. Ministerstvo výhľadovo predpokladá, že Register bytov by mohol byť k dispozícii až pre sčítanie v roku 2031“. Z tohto dôvodu nám tento register na dlhšiu dobu vypadáva ako možnosť zdroja takýchto údajov (veď to skôr ako predpokladáme budú k dispozícii údaje z cenzu 2021).

Viac tu: https://blog.etrend.sk/pavol-skapik/viac-ako-patina-bratislavskych-bytov-je-v-petrzalke.html